Regulamin konkursowy Rock 'n’ Roll Tattoos

REGULAMIN KONKURSU

1.Organizatorem konkursu jest Rock’n’Roll Tattoo And Piercing London LTD Oddział w Polsce, z siedzibą w Katowicach, adres: ul. Warszawska 28a, 40-008 Katowice NIP: 9542772264, REGON:365867265, KRS 0000646730 zwanym dalej „Organizatorem Konkursu”.

2. Konkurs organizowany jest wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Celem konkursu jest wyłonienie zwycięzcy w danej konkurencji, która każdorazowo zostanie określona w ogłoszeniu o konkursie w danym salonie współpracującym z Organizatorem Konkursu.

4. Koszt wykonania nagród w miejscu wskazanym przez Organizatora Konkursu wraz z należnym podatkiem zależnym od wartości nagrody w całości pokrywany jest Organizatora Konkursu.

5. Miejsce konkursu i odbioru nagrody, opis konkurencji, czas dokonywania zgłoszeń konkursowych oraz termin rozstrzygnięcia konkursu każdorazowo określone są w ogłoszeniu o konkursie zamieszczonym na fanpage danego salonu współpracującego z Organizatorem Konkursu, który wykona nagrodę. Do każdego konkursu zorganizowanego przez Organizatora Konkursu zastosowanie ma niniejszy Regulamin Konkursu.

6. Uczestnikiem konkursu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, która przynajmniej raz dokona polubienia fanpage danego salonu współpracującego z Organizatorem Konkursu [zamieści like], który wykona nagrodę, i która jednocześnie weźmie udział w konkurencji opisanej w danym ogłoszeniu o konkursie oraz udostępni post konkursowy na własny profilu Facebook. Ponadto uczestnik musi otagować fanpage Organizatora Konkursu oraz otagować pod postem konkursowym przynajmniej jedną znajomą osobę.

Z udziału w konkursie wyłączone są osoby, które są pracownikami [przez których rozumie się osoby zatrudnione na jakiejkolwiek podstawie, w tym w szczególności na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o świadczenie usług lub innej umowy cywilnoprawnej o podobnym charakterze], członkowie jakichkolwiek organów oraz współpracownicy Organizatora Konkursu, a także ich małżonkowie, powinowaci oraz krewni w linii prostej i bocznej do drugiego stopnia, osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia, jak również osoby faktycznie pozostające z nimi we wspólnym pożyciu.

7. Udział w konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

8. Warunkiem uczestnictwa w danym konkursie ogłoszonym przez Organizatora Konkursu [wymaganym dla umożliwienia jego należytego przeprowadzenia] jest zaakceptowanie warunków Regulaminu Konkursu, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie i celu wskazanym odpowiednio w Regulaminie Konkursu, przesłanie pracy konkursowej oraz potwierdzenie spełnienia pozostałych warunków uprawniających do udziału w danym konkursie, uzupełnienie danych umożliwiających wykonanie nagrody, co uczestnik konkursu potwierdza przystępując do danego konkursu.

9. W konkursie można dokonać tylko jednego zgłoszenia pracy konkursowej do danej konkurencji – w przypadku dokonania większej ilości zgłoszeń niż jedno, każde kolejne zgłoszenie, poza pierwszym, będzie pominięte przez Organizatora Konkursu. Każdy uczestnik konkursu może brać udział tylko raz w danym konkursie.

10. Praca konkursowa musi być przygotowana wyłącznie przez danego uczestnika konkursu, z jednoczesnym zastrzeżeniem, iż w konkursie mogą brać udział tylko prace indywidualne, przez co należy rozumieć, iż wyłączone są z konkursu prace zbiorowe, pochodzące od więcej niż jednej osoby – uczestnika. Z udziału w konkursie wykluczone są prace, które w sposób bezpośredni lub/i pośredni nawołują do przemocy, wspierania terroryzmu, propagowania ustrojów i poglądów totalitarnych, treści mogących prowadzić do dyskryminacji, naruszenia godności, czci, wiary, negujące równość wszystkich ludzi bez względu na rasę, wiek, wiarę, przynależność narodową czy kolor skóry.

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie tych uczestników, którzy naruszają postanowienia Regulaminu Konkursu, a w szczególności: a] zachowują się w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami, a zwłaszcza godzą swym zachowaniem w prawa osób trzecich lub/i b] prowadzą działania, co do których zachodzi obiektywnie uzasadnione przypuszczenie, że mogą prowadzić do wpływania na wyłonienie zwycięzcy konkursu w sposób niedozwolony, prób obejścia Regulaminu Konkursu i zasad funkcjonowania konkursu, lub/i c] prowadzą działania naruszające uzasadnione, prawnie chronione interesy Organizatora Konkursu lub/i godzące w jego wizerunek.

11. Żadna praca konkursowa nie może stanowić kopii, odwzorowania, naśladownictwa utworu pochodzącego od innej osoby, w szczególności praca konkursowa nie powinna naruszać praw autorskich oraz innych praw osób trzecich. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw osób trzecich przez uczestnika, zaś uczestnik dokonując zgłoszenia pracy konkursowej do danego konkursu oświadcza, że ma świadomość odpowiedzialności karnej oraz cywilnej za naruszenia praw osób trzecich. W przypadku podniesienia przeciwko Organizatorowi Konkursu roszczeń przez osoby trzecie z tytułu naruszenia praw autorskich do prac konkursowych lub praw do wizerunku w związku z korzystaniem przez Organizatora z prac konkursowych zgodnie z postanowieniami Regulaminu Konkursu, uczestnik, który zgłosił daną pracę konkursową do konkursu zobowiązany będzie niezwłocznie wstąpić do sprawy po stronie pozwanego, zwolnić Organizatora Konkursu z wszelkich roszczeń, zaspokoić wszelkie uznane lub prawomocnie zasądzone roszczenia powoda wraz z kosztami ewentualnego procesu lub negocjacji ugodowych.

12. Organizator Konkursu powiadomi uczestnika o zwycięstwie w danej konkurencji objętej konkursem w terminie najpóźniej do 20 dni od dnia zakończenia przyjmowania prac do danego konkursu na adres email wskazany przez Zwycięzcę konkursu.

13. Organizator przewiduje przyznanie tylko jednej nagrody w danym konkursie za zajęcie pierwszego miejsca dla Zwycięzcy konkursu. Nie przewiduje się nagród za dalsze zajęte/wyłonione miejsca w konkursie aniżeli pierwsze chyba, że Organizator Konkursu w ogłoszeniu o konkursie wskaże na możliwość przyznania dalszych nagród za kolejno zajęte miejsca dla uczestników konkursu.

14. Rodzaj nagrody oraz maksymalny termin jej wykonania wskazuje każdorazowo Organizator Konkursu w ogłoszeniu o konkursie. Zwycięzca konkursu zobowiązany jest zgłosić się po nagrodę w miejscu wskazanym przez Organizatora Konkursu najpóźniej w dacie wskazanej przez Organizatora Konkursu. Jeżeli dany uczestnik – zwycięzca konkursu nie zgłosi się po odbiór nagrody wówczas uznaje się, iż zwycięzca konkursu zrzeka się prawa do nagrody, na co uczestnik przystępując do konkursu wyraża zgodę. W przypadku gdy z przyczyn medycznych lub/i innych [reakcje alergiczne, zaburzenia, etc.] dotyczących wyłącznie uczestnika – zwycięzcy konkursu nie można wykonać nagrody – wówczas uczestnik zwalnia Organizatora Konkursu ze zobowiązania do wykonania nagrody – na co niniejszym uczestnik konkursu wyraża nieodwołalną zgodę.

15. Organizator Konkursu wyłącza wprost możliwość wymiany nagrody na równowartość pieniężną. Nie istnieje również możliwość przekazania nagrody innej osobie aniżeli uczestnik konkursu – zwycięzca. Wykonanie nagrody odbywa się wyłącznie w miejscu wskazanym przez Organizatora Konkursu. Organizator nie pokrywa kosztów transportu ani innych kosztów związanych z koniecznością odbioru nagrody przez uczestnika w miejscu wskazanym przez Organizatora Konkursu.

16. Prace konkursowe należy zgłaszać w zakreślonym w ogłoszeniu o konkursie terminie do godziny 24:00.

17. Z przeprowadzonego wyłonienia zwycięzcy danego konkursu sporządza się protokół komisji konkursowej, który w wersji papierowej dostępny jest u Organizatora Konkursu. Komisja Konkursowa składa się z trzech osób wskazanych przez Organizatora Konkursu. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.

18. Reklamacje związane z konkursem mogą być składane Organizatorowi Konkursu w formie pisemnej lub elektronicznej, odpowiednio na adres Organizatora Konkursu. Reklamacja powinna zawierać w szczególności dane pozwalające na kontakt z osobą składającą reklamację, tj. co najmniej imię, nazwisko oraz adres e-mail lub dokładny adres dla korespondencji w formie pisemnej osoby składającej reklamację, jak również przyczynę reklamacji oraz możliwie precyzyjny jej opis. O wyniku rozpatrzenia reklamacji składający ją zostanie poinformowany, pisemnie na adres podany w reklamacji lub w formie elektronicznej na adres e-mail podany  w reklamacji, w terminie czternastu dni od daty wpłynięcia reklamacji.

19. Uczestnik konkursu, składając pracę konkursową, upoważnia Organizatora Konkursu, do opublikowania pracy konkursowej na stronie fanpage salonu, w którym jest wykonywana dana nagroda w przypadku gdy dana prac zwycięży w danym konkursie. W tym zakresie uczestnik jako autor upoważnia Organizatora Konkursu, bez osobnego wynagrodzenia, do publikacji danej pracy konkursowej i upowszechnienia informacji o tej pracy za pośrednictwem Internetu. Najpóźniej w dniu wykonania nagrody przez Organizatora Konkursu uczestnik poda wszystkie dane niezbędne do odprowadzenia należnego podatku od nagrody.

20. W kwestiach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Do niniejszego konkursu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

21. Administratorem danych osobowych jest Rock’n’Roll Tattoo And Piercing London LTD Oddział w Polsce z siedzibą w Katowicach przy ul. Warszawskiej 28a, 40-008 Katowice. Poniżej znajdują się wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją usługi oraz konkursu. 1. Dane kontaktowe Administratora danych osobowych jest Rock’n’Roll Tattoo And Piercing London LTD Oddział w Polsce z siedzibą w Katowicach, adres email: [*]. 2. Przedstawicielem Administratora jest Mariusz Dzwonek, adres e-mail [*]. 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu wyłącznie udziału w konkursie i wyłonienia zwycięzcy oraz wykonania nagrody 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania konkursu. 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże w przypadku odmowy ich podanie nie jest możliwy udział w konkursie. Jako administrator danych osobowych, zapewniamy prawo dostępu do tych danych osobowych, można je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Można także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora danych osobowych sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.6. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 7. Uczestnik konkursu, poprzez dokonanie zgłoszenia do udziału w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez administratora danych Rock’n’Roll Tattoo And Piercing London LTD Oddział w Polsce z siedzibą w Katowicach, ul. Warszawska 28a, 40-008 Katowice, KRS 0000646730 w celu udziału w konkursie i wykonania nagrody. Uczestnik podaje dane osobowe dobrowolnie i oświadcza, że są one zgodne z prawdą. Uczestnik oświadcza jednocześnie, iż przystępując do konkursu, zapoznał się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie do ich poprawiania. W treści zgłoszenia konkursowego uczestnik podaje następujące dane osobowe, przetwarzane w zgodzie z postanowieniami Regulaminu Konkursu oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego: prawdziwe imię i nazwisko uczestnika, adres email, numer telefonu, link do like fanpage Organizatora Konkursu.

22. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Konkursu wyłącznie w granicach dozwolonych przepisami prawa, z zastrzeżeniem, że zmiana Regulaminu Konkursu nie będzie naruszać praw nabytych i uprawnień danego uczestnika. Zmieniony Regulamin Konkursu wchodzi w życie z chwilą opublikowania go na fanpage Organizatora Konkursu. Organizator Konkursu niezwłocznie powiadamia o dokonanej zmianie Regulaminu Konkursu jak również na profilu konkursu na portalu społecznościowym Facebook.

23. Organizator Konkursu oświadcza, iż Facebook nie jest Organizatorem Konkursu, a jedynie Organizator Konkursu korzysta z Facebook, w granicach dozwolonych prawem, do rozpowszechnienia wiedzy o konkursie i możliwości wygrania danej nagrody.

24. Na prośbę uczestnika, Organizator Konkursu udostępnia uczestnikowi treść Regulaminu Konkursu w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu Konkursu, w szczególności w formie elektronicznej na wskazany przez uczestnika adres e-mail.